Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.12.2015 Zmena článku III Zmluvy o dielo uzatvorenej 11.11.2014 na vypracovanie Spoločného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Miestna akčná skupina Horný Liptov, občianske združenie 02.12.2015
02.12.2015 Využívanie elektronických služieb prostredníctvom vytvoreného používateľského konta schváleného poskytovateľom na základe žiadosti používateľa
P-0031507900
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Union zdravotná poisťovňa, a.s. 02.12.2015
29.11.2015 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
17/§50j/NS 2015/ŠR
3935.07 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 27.11.2015
29.11.2015 Záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a za podmienok dohodnutých v zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR:súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
KRHZZAOPT543006/2015
14359.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 03.11.2015
25.11.2015 Poskytnutie služieb súvisich s realizáciou verejného obstarávania, žiadosti o NFP a externého manažmentu projektu „Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému“
2640.00 € s DPH Obec Beňadiková Ultima Ratio, s.r.o. 25.11.2015
06.10.2015 Oprava strechy na budove Kultúrneho domu: demontáž starej krytiny, montáž fólie a latovania, klampiarske a pokrývačské práce, montáž strešných okien
13385.00 € s DPH Obec Beňadiková Milan Majzlík M+M 06.10.2015
01.10.2015 Dohoda o ukončení nájmu bytu č.2 nachádzajúceho sa na 1.poschodí bytového domu súpisné číslo 68
0.00 € s DPH Jozef Konvit a Eva Konvitová Obec Beňadiková 30.09.2015
28.09.2015 Prenájom obecného bytu č.2 nachádzajúceho sa na 1.poschodí v dome súp.č.68
191.00 € s DPH Lukáš Záborský a Viktória Ševcová Obec Beňadiková 28.09.2015
28.09.2015 Zmena Článku 4, ods.1 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZPL-2015-0503/OPIS
ZLP-2015-0503/OPIS
0.00 € s DPH Obec Beňadiková DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 28.09.2015
09.09.2015 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.09.2015 do 31.12.2015
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 24.08.2015
24.08.2015 Určenie podrobnosti o poskytovaní údajov z evidencie SHR v rozsahu potrebnom na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v elektronickej forme SP
11575-16/2015-LM
0.00 € s DPH Sociálna poisťovňa Obec Beňadiková 16.07.2015
15.07.2015 Nájom objektu Sociálneho zariadenia na obdobie od 01.07.2015 do 30.06.2016
1440.00 € s DPH Dušan Bocko Obec Beňadiková 15.07.2015
30.06.2015 Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2015
Dot.04/2015
280.00 € s DPH Mesto Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 24.06.2015
15.06.2015 Zhromažďovanie elektroodpadu a zhromažďovanie a zber použitých prenosných batérií alebo akumulátorov Obcou Beňadiková pre METAL SERVIS Recycling s.r.o.
O/023/2015
0.00 € s DPH METAL SERVIS Recycling s.r.o. Obec Beňadiková 10.06.2015
01.06.2015 Zmena a doplnenie ustanovení Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 13.03.2015
0.00 € s DPH Obec Beňadiková CREDO agency, s.r.o. 26.05.2015
Zobrazených 196 - 210 z celkových 306.
1 2 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21