Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.02.2021 Nájom bytu č.6 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/06
215.00 €/mesiac s DPH Dávid Zawisza a Janka Zawiszová Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.5 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/05
220.00 €/mesiac s DPH Jaroslav Šimček a Ľubica Šimčeková Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.4 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/04
200.00 €/mesiac s DPH Marian Hollý a Janka Hollá Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.3 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/03
230.00 €/mesiac s DPH Miroslav Kadrliak a Silvia Kadrliaková Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.2 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/02
210.00 €/mesiac s DPH Lukáš Záborský a Viktória Záborská Obec Beňadiková 24.02.2021
24.02.2021 Nájom bytu č.1 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
NB 68/01
178.00 €/mesiac s DPH Ľubica Janíčková a Akradiusz Henryk Rimpler Obec Beňadiková 24.02.2021
09.02.2021 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2020. Preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Preverenie súladu výročnej správy zostavenej za rok 2020 s účtovnou závierkou zostavenej k 31.12.2020.
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Mária Huštáková, Licencia SKAU, Ev.č. 0770 09.02.2021
07.01.2021 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zánonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 18.12.2020
07.01.2021 Výpožička dočasne prebytočného hnuteľnoho majetku štátu v správe Ministerstva vnútra SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky kategória: O2; značka: KOVOFLEX; Obchodný názov: KF-T-2; typ/variant/verzia: K2/03H/1000TB
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 25.11.2020
18.12.2020 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková na „Organizovanie majstrovských futbalových zápasov v roku 2020“
Dot. 02/2020
2100.00 € s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 18.12.2020
16.12.2020 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.01.2021 do 30.06.2021
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 16.12.2020
15.12.2020 Poskytnutie termínovaného úveru na účel: Refundácia balónovej splátky úveru č. 321925 poskytnutého na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 32/192/05 zo dňa 06.12.2005
32_008_20
17673.10 € s DPH Prima banka Slovensko a.s. Obec Beňadiková 15.12.2020
10.11.2020 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
2020/128/1044
6922.00 € s DPH Ministerstvo financií SR Obec Beňadiková 05.11.2020
04.11.2020 Manažment projektu (Žiadosť o dotáciu z Envirofondu pre Oblasť C1 Triedený zber komunálneho odpadu v roku 2021)
1300.00 € bez DPH Obec Beňadiková LOBEN, s.r.o. 04.11.2020
04.11.2020 Úprava Článku II. Odmena, - nové znenie bodu č.1
165.00 €/rok bez DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 04.11.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 375.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 24 25