Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.04.2022 Nájom hrobového miesta č. B/83 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 08/2022
1.50 €/rok s DPH Viera Konvitová Obec Beňadiková 20.04.2022
21.04.2022 Nájom hrobového miesta č. B/124 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML. 07/2022
1.50 €/rok s DPH Emília Gažová Obec Beňadiková 20.04.2022
09.04.2022 Zriadenie vecné bremena na pozemok parcely registra „E" číslo 324/1 v prospech akýchkoľvek a všetkých vlastníkov oprávneného z vecného bremena, ktorému zodpovedá právo akéhokoľvek a každého vlastníka: a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti uloženie, prevádzkovanie, rekonštrukciu, údržbu, opravy inžinierskych sietí - vodovodné potrubie DN 150, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženej nehnuteľnosti v súvislosti s rekonštrukciou, modernizáciou resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním vodovodného potrubia alebo na účely opráv, údržby, kontroly verejného vodovodu; oprávnený z vecného bremena môže na výkon všetkých uvedených činností poveriť aj tretie osoby. Cena: je 1- Eur/m2 Rozsah vecného bremena bude určený Geometrickým plánom po zrealizovaní Budúcej inžinierskej stavby.
ZML. 06/2022
0.00 € s DPH Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Beňadiková 08.04.2022
28.02.2022 Zmena čl. IV Cena predmetu zmluvy, fakturácia a splatnosť
ZML.04/2022
350.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 25.02.2022
09.02.2022 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2022“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace január 2022 – jún 2022
ZML.03/2022
336.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 08.02.2022
06.02.2022 Zmena Čl.4 Odmena mandatára Mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 04.08.2016
ZML.02/2022
33.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Milan Tomčík - PO a BOZP 02.02.2022
21.01.2022 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: "Multifunkčné ihrisko - Beňadiková"
ZML.01/2022
20000.00 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 15.12.2021
15.12.2021 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.01.2022 do 30.06.2022
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 15.12.2021
25.11.2021 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zánonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 22.11.2021
23.11.2021 Záväzok obce zabezpečiť realizácia aktivačnej činnosti a úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
21/22/012/30
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 23.11.2021
25.10.2021 Uzatvorenie Združenia obcí - Cyklodoprava Horný Liptov. Ročné členské 0,05 € / obyvateľ podľa údajov k 31.12.predchádzajúceho roka zverejnených Štatitickým úradom SR
0.05 €/rok s DPH Obec Beňadiková Mesto L.Mikuláš, Mesto L.Hrádok, Obec Závažná Poruba 22.10.2021
15.10.2021 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Beňadiková na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2021“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace september 2021 – december 2021
Dot. 02/2021
224.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 13.10.2021
12.10.2021 Nájom hrobového miesta č. A/186 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0012
1.50 €/rok s DPH MUDr. Štefan Kisely Obec Beňadiková 11.10.2021
06.08.2021 Nájom pozemku za účelom umožnenia starostlivosti o pozemok a jeho súčasti a možnosti užívať pozemok a skleník pre vlastnú potrebu
50.00 €/rok s DPH Lukáš Záborský a Viktória Záborská Obec Beňadiková 06.08.2021
19.07.2021 Zmena Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom 044/5595237 (Balík Biznis linka M) v rozsahu uvedenom v dodatku
9930108947
19.99 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 19.07.2021
Zobrazených 16 - 30 z celkových 414.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 27 28