Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.01.2022 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: "Multifunkčné ihrisko - Beňadiková"
ZML.01/2022
20000.00 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 15.12.2021
15.12.2021 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.01.2022 do 30.06.2022
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 15.12.2021
25.11.2021 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zánonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 22.11.2021
23.11.2021 Záväzok obce zabezpečiť realizácia aktivačnej činnosti a úprava práv a povinností účastníkov pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
21/22/012/30
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 23.11.2021
25.10.2021 Uzatvorenie Združenia obcí - Cyklodoprava Horný Liptov. Ročné členské 0,05 € / obyvateľ podľa údajov k 31.12.predchádzajúceho roka zverejnených Štatitickým úradom SR
0.05 €/rok s DPH Obec Beňadiková Mesto L.Mikuláš, Mesto L.Hrádok, Obec Závažná Poruba 22.10.2021
15.10.2021 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Beňadiková na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2021“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace september 2021 – december 2021
Dot. 02/2021
224.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 13.10.2021
12.10.2021 Nájom hrobového miesta č. A/186 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0012
1.50 €/rok s DPH MUDr. Štefan Kisely Obec Beňadiková 11.10.2021
06.08.2021 Nájom pozemku za účelom umožnenia starostlivosti o pozemok a jeho súčasti a možnosti užívať pozemok a skleník pre vlastnú potrebu
50.00 €/rok s DPH Lukáš Záborský a Viktória Záborská Obec Beňadiková 06.08.2021
19.07.2021 Zmena Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom 044/5595237 (Balík Biznis linka M) v rozsahu uvedenom v dodatku
9930108947
19.99 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 19.07.2021
16.07.2021 Nájom hrobového miesta č. A/193 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0012
1.50 €/rok s DPH Ján Konvit Obec Beňadiková 01.07.2021
07.07.2021 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková na „Organizovanie majstrovských futbalových stretnutí v roku 2021“
Dot. 01/2021
3400.00 € s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 07.07.2021
07.07.2021 Prenájom – stavby – Šatne súp.č. 105 postavenej na pozemku parc.č. KN-C č.50/4, a taktiež priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 50/1, ostatné plochy o výmere 7711 m2 s výnimkou časti pod vybudovaným Multifunkčným ihriskom, KN-C 50/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, KN-C 50/5, orná pôda v časti prechodu k parcele KN-C 50/1
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 07.07.2021
30.06.2021 Poistenie Multifunkčného ihriska v Beňadikovej proti združenému živlu, odcudzeniu a vandalizmu
4419014924
200.03 €/rok s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.; Vienna Insurance Group 30.06.2021
25.06.2021 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.09.2021 do 31.12.2021
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 25.06.2021
22.06.2021 Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť - pozemok parc.č. C-KN 27/7 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu pešo ako aj dopravnými prostriedkami v prospech BENEDEX KISELY, s.r.o.
0.00 € s DPH BENEDEX KISELY, s.r.o. Obec Beňadiková 22.06.2021
Zobrazených 1 - 15 z celkových 393.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 26 27