Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
10.11.2020 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
2020/128/1044
6922.00 € s DPH Ministerstvo financií SR Obec Beňadiková 05.11.2020
04.11.2020 Manažment projektu (Žiadosť o dotáciu z Envirofondu pre Oblasť C1 Triedený zber komunálneho odpadu v roku 2021)
1300.00 € bez DPH Obec Beňadiková LOBEN, s.r.o. 04.11.2020
04.11.2020 Úprava Článku II. Odmena, - nové znenie bodu č.1
165.00 €/rok bez DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 04.11.2020
23.09.2020 Sprevádzkovanie a prevádzka mobilnej aplikácie V OBRAZE. Cena za sprevádzkovanie aplikácie a dátového zdroja je 560,- + DPH. Cena za zabezpečenie prevádzky aplikácie a dátového zdroja a licenčný poplatok za používanie na 12 mesiacov je 170,- Eur + DPH
MA-20-09-2020-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 23.09.2020
03.09.2020 Zmena čláku III Zmluvy o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami zo dňa 25.1.2018
15.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Mgr. Róbert Čecho 28.08.2020
25.08.2020 Nájom obecného bytu č.2 v polyfunkčnom bytovom dome súpisné číslo 68
200.00 €/mesiac s DPH Lukáš Záborský a Viktória Záborská Obec Beňadiková 25.08.2020
20.08.2020 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vznp. a overenie výročnej správy za rok 2019 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Pavel Fianta, štatutárny audítor, licencia SKAU č.445 15.08.2020
11.08.2020 Nájom hrobového miesta č. A/134 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0006
1.50 €/rok s DPH Ivana Soukupová Obec Beňadiková 11.07.2020
04.08.2020 Prenájom – stavby – Šatne súp.č. 105 postavenej na pozemku parc.č. KN-C č.50/4, a taktiež priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 50/1, ostatné plochy o výmere 7711 m2, KN-C 50/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, KN-C 50/5, orná pôda v časti prechodu k parcele KN-C 50/1
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 04.08.2020
03.08.2020 Nájom hrobového miesta č. B/31 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0020
1.50 €/rok s DPH Obec Beňadiková Renata Rakytová 03.08.2020
03.08.2020 Obstarávateľská činnosť pre Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Beňadiková. Spracovanie a prerokovanie Oznámenia o strategickom dokumente. Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.2 ÚPN-O v lokalite Kamence – s hlavnou a vymedzenou funkciou bývania /IBV/, kde dôjde k zmene funkčného využitia plôch na plochy s prevahou bývania.
4850.00 € s DPH Obec Beňadiková FORM-AT, s.r.o. 03.08.2020
29.07.2020 Odber a zhodnotenie odpadov: 17 01 01 - betón; 17 02 01 - tehly 17 03 02 - bitumenové zmesi a iné ako uvedné v 17 03 01; 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 . Cena za 1 t odpadu č.17 01 01, 17 02 01 a 17 03 02 je 4,20 € s DPH. Cena za 1 t odpadu č.17 09 04 je 9,00 € s DPH
R 2020/32
0.00 € s DPH Obec Beňadiková ISO & spol, s.r.o. 28.07.2020
20.07.2020 Nájom hrobového miesta č.A/167 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňdikovej
ZML.2020/0019
3.00 €/rok s DPH Ľudmila Uličná Obec Beňadiková 13.07.2020
10.07.2020 Nájom hrobového miesta č.B/43 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0015
1.50 €/rok s DPH Ľudovít Šimček Obec Beňadiková 06.06.2020
09.07.2020 Nájom hrobového miesta č. B/44 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0016
3.00 €/rok s DPH Roman Perašín Obec Beňadiková 08.07.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 348.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 23 24