Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.03.2019 Zmena Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom 044/5595237 (Balík Biznis linka M) v rozsahu uvedenom v dodatku
9920955379
19.99 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 21.03.2019
12.03.2019 Zabezpečenie dodávky pitnej vody verejným vodovodom (cena 1,0922 €/m3) a zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (cena 1,3282 €/m3) v budovách: Obecného úradu súp.č. 17, Kultúrneho domu súp.č.10 a Polyfunkčného bytového domu súp.č.68
20152019
0.00000 €/m³ s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.03.2019
18.01.2019 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec resp. dobrovoľnícej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ
19/22/010/3
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 18.01.2019
08.01.2019 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 08.01.2019 do 30.06.2019 vo výške 19,- Eur/kalendárny mesiac/dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 08.01.2019
08.01.2019 Poskytovanie služieb, ktoré je možné vykonať pomocou vysokozdvižného vozidla (elektromontážne práce na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení, pri kultúrnych podujatiach, údržbe obecných budov, orezávanie konárov pri elektrickom vedení, montáž a demontáž vianočnej a veľkonočnej dekorácie) cena za prenájom plošiny 25 €/1 hod. vrátane DPH, cena za prácu pilčíka 17 €/1 hod. vrátane DPH, cena za elektrom.práce a ostatné práce 12 €/1 hod. vrátane DPH, cena za príjazdové km 0,90 €/1 km vrátane DPH
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 08.01.2019
08.01.2019 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 17.12.2018
29.11.2018 Zriadenie vecného bremena in rem spočívajúceho v práve prechodu peši, prejazdu motorovými vozidlami, dopravnými vozidlami a technickými zariadeniami cez pozemky parč.č. KN-C 50/2 , KN-C 55/4 ,
1.00 € s DPH Igor Zlejší Obec Beňadiková 29.11.2018
26.11.2018 Prenájom obecného bytu č.6 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp.č.68
200.00 €/mesiac s DPH Dávid Zawisza a Janka Zawiszová Obec Beňadiková 26.11.2018
26.11.2018 Skončenie prenájmu obecného bytu č.6 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp.č.68
0.00 € s DPH Anton Strcula a Michaela Bistiaková Obec Beňadiková 26.11.2018
21.11.2018 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec resp. dobrovoľnícej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ
18/22/012/39
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 19.11.2018
19.11.2018 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 podľa zák. č.431/20002 Z.z. o účtovníctve a overenie výročnej správy za rok 2017 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
700.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Pavel Fianta, štatutárny audítor, licencia SKAU č.445 16.11.2018
06.11.2018 Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave na linke Liptovský Mikuláš-Beňadiková-Liptovský Ondrej-Jakubovany-Konská cez soboty, nedele a sviatky
115/LM/2018
33.19 € bez DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 06.11.2018
05.11.2018 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2018 za mesiace september 2018 - december 2018
Dot. 03/2018
77.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 26.10.2018
23.10.2018 Úprava Článku II.Odmena bod č.1 (nové znenie bodu)
150.00 €/rok bez DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 23.10.2018
08.10.2018 Úprava Článku 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, odst.2.1 (nové znenie) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130001
Dodat.1_072ZA130001
0.00 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 24.09.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 262.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 17 18