Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.12.2019 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 vo výške 19,- Eur/kalendárny mesiac/dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 12.12.2019
02.12.2019 Realizácia prác: "Multifunkčné ihrisko Beňadiková"
56988.42 € s DPH Obec Beňadiková SPORT SERVICE, s.r.o. 25.11.2019
21.11.2019 Rozšírenie redakčného systému - modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“ dostupnej na portáli https://cuet.slovensko.sk/ spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ďalej len „NASES“), a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa. Cena za rozšírenie modulu úradnej tabule podľa tejto zmluvy je 690,- Eur bez DPH. Cena za zabezpečenie správy dokumentov na CUET na 1 rok je 225,- Eur bez DPH („ročný poplatok“).
CUET-30-11-2019 SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 21.11.2019
21.11.2019 Úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri využívaní Služieb.
ZS-30-11-2019-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 21.11.2019
20.11.2019 Dotácia na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods.12 písm.d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2019“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace september 2019 – december 2019
Dot.03/2019
196.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 18.11.2019
19.11.2019 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov. Cena je určená v súlade s cenovou ponukou č.95_20190618 zo dňa 18.6.2019 pre DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. Obec si vybrala spôsob úhrady jednorázový poplatok za 4 roky (viď objednávka č.47_2019 zo dňa 27.8.2019)
201914138
100.80 € s DPH Obec Beňadiková Disig, a.s. 29.10.2019
07.11.2019 Poskytnutie terminovaného bankového úveru na predfinancovanie NFP s Programu rozvoja vidieka, kód projektu:074ZA220147, Názov projektu: Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadikvoá s možnosťou refundácie
32/011/19
92631.90 € s DPH Prima banka Slovensko a.s. Obec Beňadiková 07.11.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/148 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0018
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/147 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0017
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/146 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0016
3.00 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/145 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0015
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
22.10.2019 Zmena a doplnenie obsahu Zmluvy o dielo zo dňa 22.11.2017
92631.90 € s DPH Obec Beňadiková MK alarm, s.r.o. 22.10.2019
14.10.2019 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vznp. a overenie výročnej správy za rok 2018 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Pavel Fianta, štatutárny audítor, licencia SKAU č. 445 25.09.2019
11.10.2019 Zámena pozemkov vo vlastníctve obce parc.č. KN 264/3, KN 264/4 a KN 264/5 vedených na LV č.172 za pozemok parc.č. KN 124/3 vo vlastnítve FO
0.00 € s DPH Ing.Margareta Bunová a PhDr.Anna Bujnová, PhD. Obec Beňadiková 11.10.2019
11.10.2019 Mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 7 Modrý; Pamäťová karta KINGSTON 16 GB class 10 + adaptér; WOWFIXIT-Ochranné tekuté sklo
2391084303
256.99 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia, s.r.o. 11.10.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 306.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 20 21