Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.04.2024 Úrazové poistenie 1 uchádzača o zamestnanie počas projektu/programu (Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2)
ZML. 10/2024
15.00 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 12.04.2024
22.03.2024 Poskytnutie dotácie v sume pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
ZML. 09/2024
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 22.03.2024
21.03.2024 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, alebo sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „UoZ“) a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (ďalej len „aktivačnú činnosť“) v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ak o príspevok požiadal.
ZML. 08/2024
339.12 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 21.03.2024
28.02.2024 Nájom bytu č.6 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
ZML. 04/2024
220.00 €/mesiac s DPH Janka Zawiszová Obec Beňadiková 28.02.2024
28.02.2024 Nájom bytu č.2 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
ZML. 03/2024
220.00 €/mesiac s DPH Lukáš Záborský a Viktória Záborská Obec Beňadiková 28.02.2024
28.02.2024 Nájom bytu č.3 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
ZML. 02/2024
230.00 €/mesiac s DPH Miroslav Kadrliak a Silvia Kadrliaková Obec Beňadiková 28.02.2024
28.02.2024 Nájom bytu č.1 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
ZML. 06/2024
178.00 €/mesiac s DPH Ľubica Janičková a Arkakiuzs Henryk Rimpler Obec Beňadiková 28.02.2024
28.02.2024 Nájom bytu č.4 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
ZML. 05/2024
200.00 €/mesiac s DPH Marian Hollý a Janka Hollá Obec Beňadiková 28.02.2024
28.02.2024 Nájom bytu č.5 v polyfunkčnom bytovom dome č.68 v k.ú. Beňadiková
ZML. 07/2024
220.00 €/mesiac s DPH Jaroslav Šimček a Ľubica Šimčeková Obec Beňadiková 28.02.2024
13.02.2024 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (protipovodňový vozík) pre poistné obdobie od 18.4.2024 do 17.4.2025 (Návrh poistnej zmluvy č. 1248136816 zo dňa 18.4.2023)
ZML.07/2023/2
35.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 13.02.2024
13.02.2024 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2024“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace január 2024 – jún 2024
ZML. 01/2024
294.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 07.02.2024
21.12.2023 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.01.2024 do 30.06.2024
ZML. 39/2023
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 21.12.2023
19.12.2023 Zmena čl. IV. Cena predmetu zmluvy, fakturácia a splatnosť
ZML. 38/2023
400.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 19.12.2023
06.12.2023 Zmena Čl II. Predmet zmluvy nasledovne:1. Predmetom zmluvy o dielo je zabezpečenie zberu, vývozu zneškodnenia/ zhodnotenia komunálnych odpadov, kat. číslo 20 03 01, 20 03 07, 20 03 08 ( podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.Z.), ktoré vznikajú na území obce. V prípade, že vznikne povinnosť upraviť odpad pred jeho zneškodnením na skládke odpadov, zhotoviteľ zabezpečí pre obec úpravu odpadov v súlade s legislatívnymi podmienkami, resp. splní zákonné podmienky, ktoré vyplývajú zo zmluvnej legislatívy. Zmena Článku III. Ujednanie o cene nasledovne: 1. V prípade, že zhotoviteľ nebude upravovať odpad pred jeho zneškodnením na skládke odpadov sa zmluvné strany budú riadiť týmto bodom: a.) Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za nakladanie s odpadom - zber, vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu (20 01 03) na skládku odpadov cenu: za 1 kuka – nádobu ( 110 l ) cenu vo výške 2,55 Eur; za 1 nádobu ( 1 100 l) cenu vo výške 12,50 Eur Cena je vrátane DPH. K cene sa pripočíta zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládku podľa zákona č. 329/2018 Z.z. – Zákon o poplatkoch a nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. ktorým sa stanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov („ďalej len poplatok za uloženie“). b.) Objednávateľ uhradí za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov, ktorý bude uložený vo veľkoobjemových kontajneroch ( 6 m3 , 15 m3) cenu vo výške 49,50,- Eur /za 1 tonu uloženia odpadu. K cene sa pripočíta poplatok za uloženie a DPH. 2. V prípade, že zhotoviteľ bude upravovať odpad pred jeho zneškodnením na skládke odpadov sa zmluvné strany budú riadiť týmto bodom: a.) Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za nakladanie s odpadom – zber a vývoz komunálneho odpadu (20 03 01) do zariadenia na zhodnotenie (úpravu) odpadov cenu: za 1 kuka nádobu ( 110 l) cenu vo výške 1,40 Eur / 1 nádobu + DPH; za 1 nádobu ( 1 100 l) cenu vo výške 6,- Eur / 1 nádobu + DPH b.) Cena stanovená za zneškodnenie odpadu na skládke odpadov vo výške 49,50,- Eur/ 1 tonu sa zvýši o 46,- Eur/ 1 tonu, ktorá predstavuje náklady na úpravu odpadov alebo výrobu tuhého alternatívneho paliva, t.j. celková cena, ktorú objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za odpad do zariadenia na zhodnotenie odpadov bude 95,50 Eur / 1 tonu. K cene sa pripočíta DPH a poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý zhotoviteľ odvedie za odpad uložený po úprave odpadov na skládke odpadov. 3. Objednávateľ uhradí za zneškodnenie drobného stavebného odpadu (20 03 08) cenu vo výške 28,- Eur/1 tonu uloženia odpadu. K cene sa pripočíta poplatok za uloženie a DPH. 4. Za prepravu veľkoobjemového kontajnera objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu vo výške 1,95 Eur za 1 km + manipulácia s kontajnerom 11,- Eur. K uvedeným cenám sa pripočíta DPH. 5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za zhodnotenie objemného odpadu (20 03 07) v zariadení na zhodnotenie odpadov a výroby TAP v Svätom Kríži, cenu vo výške 115,- Eur/ 1 tonu. K cene sa pripočíta DPH. (K cene sa neúčtuje poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov). 6. Fakturácia sa vykoná 1 x mesačne. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
ZML. 37/2023
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 05.12.2023
02.12.2023 Ukončenie Zmluvy o prenájme parkovacieho miesta č. 52/RK/2019 uzatvorenej dňa 12.08.2019 v plnom rozsahu
ZML. 36/2023
0.00 € s DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 01.12.2023
Zobrazených 1 - 15 z celkových 490.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 32 33