Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.02.2017 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
Dot. 01/2017
500.00 € s DPH Obec Beňadiková POWERLIFTING LIPTOV BEŇADIKOVÁ 22.02.2017
16.02.2017 Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemkov parc.č. C-KN 213/33 a C-KN 213/35, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom z pozemku parc.č. E-KN 69/1 v k.ú. Beňadiková
400.00 € s DPH Obec Beňadiková Anna Pipišová 13.02.2017
09.02.2017 Zmena častí Dohody č.27/§52/2016/ŠR zo dňa 02.11.2016
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 07.02.2016
01.02.2017 Nákup pozemku parc.č. KN-C 4/10 v k.ú. Beňadiková
300.00 € s DPH Obec Beňadiková Ján Janek a Magdaléna Janeková 01.02.2017
24.01.2017 Udelenie licencie používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods.4, písm. f), bod 2 v spojitosti s § 26, ods. 2 Autorského zákona spôsobom verejného prenosu a technického prevedenia
VP/16/08950/001
0.00 € s DPH Obec Beňadiková SOZA-Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam 28.12.2016
16.01.2017 Poskytovanie najnovších aktualizácii (upgrade, update) aplikačných počítačových programov, služby systémovej podpory k programom, udelenie práva na použitie na nadobudnuté programy, aktualizačné počítačové programy a aktualizované aplikačné počítačové programy
tz2017-01-03vs1
498.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 16.01.2017
04.01.2017 Obstarávateľská činnosť pre Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Beňadiková
1000.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing.arch.Zuzana Ištoková, autorizovaný architekt 04.01.2017
02.01.2017 Úhrada poskytnutých dopravných služieb prímestskou autobusovou dopravou (linka 505410 L.Mikuláš-Beňadiková-L.Ondrej-Jakubovany-Konská) cez soboty, nedele a sviatky
142/LM/2016
33.19 € bez DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 02.01.2017
27.12.2016 Zmena článku III. Ujednanie o cene s účinnosťou od 01.01.2017
Dodatok č.11
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 27.12.2016
22.12.2016 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
16/22/010/54
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Úhrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 09.12.2016
21.12.2016 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 a súladu výročnej správy za rok 2016 s auditovanou účtovnou závierkou
450.00 € bez DPH Obec Beňadiková MAKROAUDIT s.r.o. 15.12.2016
20.12.2016 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 20.12.2016
19.12.2016 Poskytovanie služieb: Zhotovenie účtovníctva a miezd vrátane evidencie a odpisovania majetku, príprava rozpočtu, rozpočtových opatrení a záverečného účtu obce a výročnej správy obce.
300.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková TopEkon s.r.o. 19.12.2016
15.11.2016 Úrazové poistenie 1 uchádzača o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb uzatvorené na odbdobie 04.11.2016 - 03.11.2017
5190027974
3.25 € s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 03.11.2016
08.11.2016 Zabezpečenie zberu, zhromažďovania a prepravy elektroodpadov, použitých prenosných batérií a akumulátorov
ZoD č. O/335/2016
0.03 € s DPH METAL SERVIS Recycling s.r.o. Obec Beňadiková 08.11.2016
Zobrazených 181 - 195 z celkových 348.
1 2 9 10 11 13 15 16 17 23 24