Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.06.2016 Úprava vzájomných práv a povinností , dodacie a platobné podmienky pre nakladanie s vybranými druhmi odpadov (obaly z papiera a lepenky, papier a lepenky, jedlé oleje a tuky)
02/PZ-LM/2016
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Brantner Poprad , s.r.o. 29.06.2016
30.06.2016 Umožnenie zavedenia triedeného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov a zabezpečenie zberu automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov v obci
Odp. 01-/2016
0.00 € s DPH Obec Beňadiková INSA s.r.o. 29.06.2016
30.06.2016 Poskytovanie finančných príspevkov ÚPSVaR zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 odst.1 písm.a) zák. o službách zamestnanosti
50/2016/§54-CzKN
8213.19 €/mesiac s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 28.06.2016
09.06.2016 Práva a povinnosti zmluvných strán pri elektronickom zasielaní dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky, softvérového vybavenia používateľa, prípadnene mobilnej alebo inej aplikácie a pri využívaní ďalších elektronických služieb
01696841235
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 08.06.2016
09.06.2016 Dodávka elektriny do budovy Sociálnych zariadení pri Kultúrnom dome
9100305023
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Stredoslovenská energetika a.s. 02.06.2016
17.05.2016 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na "Organizovanie majstrovských futbalových zápasov pre dospelých a deti v roku 2016"
Dot.02/2016
3400.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 17.05.2016
13.05.2016 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní právnych služieb kanceláriou klientovi a zároveň určenie odmeny kancelárie za poskytnuté právne služby
100.00 €/mesiac bez DPH Obec Beňadiková Mgr. Samuel Dorociak, advokát 13.05.2016
12.05.2016 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
16/22/010/30
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 10.05.2016
20.04.2016 Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov reprodukovaných rozhlasom na verejnom priestranstve na odmenu podľa § 99, 110 a § 119 zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
1610152
0.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková SLOVGRAM 15.04.2016
15.04.2016 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce
Z07082015012
0.00 € s DPH Obec Beňadiková ENVI - PAK, a.s. 06.04.2016
15.04.2016 Uzavretie budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods.1 Obchodného zákonníka
Z07082015012
0.00 € s DPH Obec Beňadiková ENVI - PAK, a.s. 24.03.2016
23.03.2016 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2016“
Dot.01/2016
350.00 € s DPH Mesto Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 09.03.2016
08.03.2016 Prenájom pozemku KN-C 324/6 v k.ú. Beňadiková za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková-Vetva B"
327/2016-PNZ-P40104/
44.60 €/rok s DPH Obec Beňadiková Slovenský pozemkový fond 01.03.2016
01.03.2016 Poskytovanie webhostingových služieb súvisiacich s prevádzkou Internetovej prezentácie Obce Beňadiková
NSWW-009-02-2016-SK
250.00 €/rok bez DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 01.03.2016
01.03.2016 Odplatné zhotovenie Internetovej prezentácie Obce Beňadiková, ktorá bude umožňovať splnenie všetkých zákonných povinností stanovených zák. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
NSWD-009-02-2016-SK
830.00 € bez DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 01.03.2016
Zobrazených 166 - 180 z celkových 306.
1 2 8 9 10 12 14 15 16 20 21