Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.07.2017 Nájom hrobového miesta č. A/189 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2017/0006
1.50 €/rok s DPH Emília Šimčeková Obec Beňadiková 26.06.2017
27.06.2017 Realizácia diela "SO 02 Rekonštrukcia chodníka - Vetva B"
42210.02 € s DPH Obec Beňadiková Prima Slovakia s.r.o. 27.06.2017
20.06.2017 Nájom hrobového miesta A/136 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2017/0013
3.00 €/rok s DPH Ján Janek Obec Beňadiková 20.06.2017
20.06.2017 Nájom hrobového miesta č.B/111 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2017/0002
1.50 €/rok s DPH Anna Perašínová Obec Beňadiková 01.06.2017
20.06.2017 Nájom hrobového miesta č.B/45 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2017/0007
1.50 €/rok s DPH Angela Konvitová Obec Beňadiková 19.06.2017
05.06.2017 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) na zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenia DHZO, na OOPP pre členov DHZO, obornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu-opravy a nákup náhradných dielov a techniku a požiarne motorové vozidlá
147175
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 05.06.2017
05.06.2017 Nájom hrobového miesta č. B/38 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2017/0004
3.00 €/rok s DPH Katarína Burgelová Obec Beňadiková 02.06.2017
02.06.2017 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková v roku 2017 na "Organizovanie majstrovských futbalových zápasov pre dospelých a deti v roku 2017"
Dot. 03/2017
3400.00 € s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 02.06.2017
25.04.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu
17/§50j/NS 2017/NPPZ
4226.67 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 25.04.2017
21.04.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2017
Dot. 01/2017
84.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 18.04.2017
29.03.2017 Nájom objektu Šatní súp.č. 105 a pozemkov parc.č. KN-C 50/1, KN-C 50/4, KN-C 50/5
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 29.03.2017
28.03.2017 Každoročné nestranné zistenie stavu detského ihriska, tzv. ročná hlavná kontrola detského ihriska a následné vydanie kontrolného protokolu
198.72 € s DPH Obec Beňadiková EKOTEC, spol. s.r.o. 21.03.2017
23.03.2017 Poskytovanie služieb, ktoré je možné vykonať pomocou vysokozdvižného vozidla (elektromontážne práce na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení, pri kultúrnych podujatiach, údržbe obecných budov, orezávanie konárov pri elektrickom vedení, montáž a demontáž vianočnej a veľkonočnej dekorácie) cena za prenájom plošiny 22 €/1 hod. vrátane DPH, cena za prácu pilčíka 17 €/1 hod. vrátane DPH, cena za elektrom.práce a ostatné práce 12 €/1 hod. vrátane DPH, cena za príjazdové km 0,80 €/1 km vrátane DPH
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 23.03.2017
22.03.2017 Technická príprava, zabezpečenie výroby, dodanie, doprava a montáž garážovej brány na budovu Hasičskej zbrojnice
ZoD č.L3-170019
1601.80 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Miroslav CUPRA - cuprojekt 21.03.2017
01.03.2017 Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemkov parc.č. C-KN 213/33 a C-KN 213/35, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom z pozemku parc.č. E-KN 69/1 v k.ú. Beňadiková
133.33 € s DPH Obec Beňadiková Dušan Nosický 01.03.2017
Zobrazených 166 - 180 z celkových 348.
1 2 8 9 10 12 14 15 16 23 24