Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o nájme objektu Šatní a priľahlých pozemkov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková

Adresa objednávateľa: Beňadiková 105, 032 04 Beňadiková

IČO objednávateľa: 17059488

Názov dodávateľa: Obec Beňadiková

Adresa dodávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO dodávateľa: 00315079

Predmet zmluvy: Prenájom – stavby – Šatne súp.č. 105 postavenej na pozemku parc.č. KN-C č.50/4, a taktiež priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 50/1, ostatné plochy o výmere 7711 m2, KN-C 50/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, KN-C 50/5, orná pôda v časti prechodu k parcele KN-C 50/1

Zmluvná cena: 1.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.08.2020

Datum zverejnenia: 04.08.2020

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva_Ihrisko satne TJ_2020.pdf ( veľkosť: 649,5 KB, aktualizované: Utorok 04. August 2020 14:54 )