Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.04.2017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu
17/§50j/NS 2017/NPPZ
4226.67 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 25.04.2017
21.04.2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2017
Dot. 01/2017
84.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 18.04.2017
29.03.2017 Nájom objektu Šatní súp.č. 105 a pozemkov parc.č. KN-C 50/1, KN-C 50/4, KN-C 50/5
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 29.03.2017
28.03.2017 Každoročné nestranné zistenie stavu detského ihriska, tzv. ročná hlavná kontrola detského ihriska a následné vydanie kontrolného protokolu
198.72 € s DPH Obec Beňadiková EKOTEC, spol. s.r.o. 21.03.2017
23.03.2017 Poskytovanie služieb, ktoré je možné vykonať pomocou vysokozdvižného vozidla (elektromontážne práce na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení, pri kultúrnych podujatiach, údržbe obecných budov, orezávanie konárov pri elektrickom vedení, montáž a demontáž vianočnej a veľkonočnej dekorácie) cena za prenájom plošiny 22 €/1 hod. vrátane DPH, cena za prácu pilčíka 17 €/1 hod. vrátane DPH, cena za elektrom.práce a ostatné práce 12 €/1 hod. vrátane DPH, cena za príjazdové km 0,80 €/1 km vrátane DPH
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 23.03.2017
22.03.2017 Technická príprava, zabezpečenie výroby, dodanie, doprava a montáž garážovej brány na budovu Hasičskej zbrojnice
ZoD č.L3-170019
1601.80 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Miroslav CUPRA - cuprojekt 21.03.2017
01.03.2017 Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemkov parc.č. C-KN 213/33 a C-KN 213/35, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom z pozemku parc.č. E-KN 69/1 v k.ú. Beňadiková
133.33 € s DPH Obec Beňadiková Dušan Nosický 01.03.2017
22.02.2017 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
Dot. 01/2017
500.00 € s DPH Obec Beňadiková POWERLIFTING LIPTOV BEŇADIKOVÁ 22.02.2017
16.02.2017 Kúpa spoluvlastníckeho podielu pozemkov parc.č. C-KN 213/33 a C-KN 213/35, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom z pozemku parc.č. E-KN 69/1 v k.ú. Beňadiková
400.00 € s DPH Obec Beňadiková Anna Pipišová 13.02.2017
09.02.2017 Zmena častí Dohody č.27/§52/2016/ŠR zo dňa 02.11.2016
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 07.02.2016
01.02.2017 Nákup pozemku parc.č. KN-C 4/10 v k.ú. Beňadiková
300.00 € s DPH Obec Beňadiková Ján Janek a Magdaléna Janeková 01.02.2017
24.01.2017 Udelenie licencie používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods.4, písm. f), bod 2 v spojitosti s § 26, ods. 2 Autorského zákona spôsobom verejného prenosu a technického prevedenia
VP/16/08950/001
0.00 € s DPH Obec Beňadiková SOZA-Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam 28.12.2016
16.01.2017 Poskytovanie najnovších aktualizácii (upgrade, update) aplikačných počítačových programov, služby systémovej podpory k programom, udelenie práva na použitie na nadobudnuté programy, aktualizačné počítačové programy a aktualizované aplikačné počítačové programy
tz2017-01-03vs1
498.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 16.01.2017
04.01.2017 Obstarávateľská činnosť pre Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Beňadiková
1000.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing.arch.Zuzana Ištoková, autorizovaný architekt 04.01.2017
02.01.2017 Úhrada poskytnutých dopravných služieb prímestskou autobusovou dopravou (linka 505410 L.Mikuláš-Beňadiková-L.Ondrej-Jakubovany-Konská) cez soboty, nedele a sviatky
142/LM/2016
33.19 € bez DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 02.01.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 295.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 19 20