Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.01.2020 Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave na linke 505410 Liptovský Mikuláš-Beňadiková-Liptovský Ondrej-Jakubovany-Konská cez soboty, nedele a sviatky
133/LMK/2019
33.19 € bez DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 13.01.2020
07.01.2020 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 20.12.2019
18.12.2019 Zriadenie Spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č.416/2001 Z.z. a prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku: a) Územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona do pôsobnosti účastníkov zmluvy vrátane činností podľa §57 stavebného zákona. b) Pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. c) Vodných stavieb v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
1400.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Obec Liptovský Ján 18.12.2019
12.12.2019 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 vo výške 19,- Eur/kalendárny mesiac/dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 12.12.2019
02.12.2019 Realizácia prác: "Multifunkčné ihrisko Beňadiková"
56988.42 € s DPH Obec Beňadiková SPORT SERVICE, s.r.o. 25.11.2019
21.11.2019 Rozšírenie redakčného systému - modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“ dostupnej na portáli https://cuet.slovensko.sk/ spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ďalej len „NASES“), a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa. Cena za rozšírenie modulu úradnej tabule podľa tejto zmluvy je 690,- Eur bez DPH. Cena za zabezpečenie správy dokumentov na CUET na 1 rok je 225,- Eur bez DPH („ročný poplatok“).
CUET-30-11-2019 SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 21.11.2019
21.11.2019 Úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri využívaní Služieb.
ZS-30-11-2019-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 21.11.2019
20.11.2019 Dotácia na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods.12 písm.d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2019“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace september 2019 – december 2019
Dot.03/2019
196.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 18.11.2019
19.11.2019 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov. Cena je určená v súlade s cenovou ponukou č.95_20190618 zo dňa 18.6.2019 pre DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. Obec si vybrala spôsob úhrady jednorázový poplatok za 4 roky (viď objednávka č.47_2019 zo dňa 27.8.2019)
201914138
100.80 € s DPH Obec Beňadiková Disig, a.s. 29.10.2019
07.11.2019 Poskytnutie terminovaného bankového úveru na predfinancovanie NFP s Programu rozvoja vidieka, kód projektu:074ZA220147, Názov projektu: Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadikvoá s možnosťou refundácie
32/011/19
92631.90 € s DPH Prima banka Slovensko a.s. Obec Beňadiková 07.11.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/148 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0018
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/147 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0017
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/146 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0016
3.00 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
28.10.2019 Nájom hrobového miesta č.A/145 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0015
1.50 €/rok s DPH Zdenka Doleželová Obec Beňadiková 18.10.2019
22.10.2019 Zmena a doplnenie obsahu Zmluvy o dielo zo dňa 22.11.2017
92631.90 € s DPH Obec Beňadiková MK alarm, s.r.o. 22.10.2019
Zobrazených 106 - 120 z celkových 414.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 27 28