Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
27.05.2019 Nájom hrobového miesta č. B/105 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0010
1.50 €/rok s DPH Ján Šimček Obec Beňadiková 27.05.2019
26.05.2019 Nájom hrobového miesta č. B/128 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0014
1.50 €/rok s DPH Miroslav Šimček Obec Beňadiková 25.05.2019
26.05.2019 Nájom hrobového miesta č. B/18 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0011
1.50 €/rok s DPH Libuša Porubänová Obec Beňadiková 25.05.2019
25.05.2019 Nájom hrobového miesta č. A/144 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/0007
1.50 €/rok s DPH Koloman Marko Obec Beňadiková 25.05.2019
24.05.2019 Nájom hrobového miesta č. B/70 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2019/001
1.50 €/rok s DPH Bc. Vlasta Hlavatá Obec Beňadiková 24.05.2019
08.04.2019 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2019“ - §4a) VZN č. 3/2015“ - za mesiace január 2019 – jún 2019
Dot. 02/2019
168.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 03.04.2019
02.04.2019 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
149 115
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 02.04.2019
27.03.2019 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková na „Organizovanie majstrovských futbalových zápasov v roku 2019“
Dot. 01/2019
4500.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 27.03.2019
21.03.2019 Zmena Zmluvy o poskytovaní verejných služieb pre službu s telefónnym číslom 044/5595237 (Balík Biznis linka M) v rozsahu uvedenom v dodatku
9920955379
19.99 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 21.03.2019
12.03.2019 Zabezpečenie dodávky pitnej vody verejným vodovodom (cena 1,0922 €/m3) a zabezpečenie odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (cena 1,3282 €/m3) v budovách: Obecného úradu súp.č. 17, Kultúrneho domu súp.č.10 a Polyfunkčného bytového domu súp.č.68
20152019
0.00000 €/m³ s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.03.2019
18.01.2019 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec resp. dobrovoľnícej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ
19/22/010/3
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 18.01.2019
08.01.2019 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 08.01.2019 do 30.06.2019 vo výške 19,- Eur/kalendárny mesiac/dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 08.01.2019
08.01.2019 Poskytovanie služieb, ktoré je možné vykonať pomocou vysokozdvižného vozidla (elektromontážne práce na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení, pri kultúrnych podujatiach, údržbe obecných budov, orezávanie konárov pri elektrickom vedení, montáž a demontáž vianočnej a veľkonočnej dekorácie) cena za prenájom plošiny 25 €/1 hod. vrátane DPH, cena za prácu pilčíka 17 €/1 hod. vrátane DPH, cena za elektrom.práce a ostatné práce 12 €/1 hod. vrátane DPH, cena za príjazdové km 0,90 €/1 km vrátane DPH
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 08.01.2019
08.01.2019 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 17.12.2018
29.11.2018 Zriadenie vecného bremena in rem spočívajúceho v práve prechodu peši, prejazdu motorovými vozidlami, dopravnými vozidlami a technickými zariadeniami cez pozemky parč.č. KN-C 50/2 , KN-C 55/4 ,
1.00 € s DPH Igor Zlejší Obec Beňadiková 29.11.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 375.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 24 25