Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.08.2020 Nájom hrobového miesta č. A/134 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0006
1.50 €/rok s DPH Ivana Soukupová Obec Beňadiková 11.07.2020
04.08.2020 Prenájom – stavby – Šatne súp.č. 105 postavenej na pozemku parc.č. KN-C č.50/4, a taktiež priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 50/1, ostatné plochy o výmere 7711 m2, KN-C 50/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, KN-C 50/5, orná pôda v časti prechodu k parcele KN-C 50/1
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 04.08.2020
03.08.2020 Nájom hrobového miesta č. B/31 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0020
1.50 €/rok s DPH Obec Beňadiková Renata Rakytová 03.08.2020
03.08.2020 Obstarávateľská činnosť pre Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Beňadiková. Spracovanie a prerokovanie Oznámenia o strategickom dokumente. Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ZaD č.2 ÚPN-O v lokalite Kamence – s hlavnou a vymedzenou funkciou bývania /IBV/, kde dôjde k zmene funkčného využitia plôch na plochy s prevahou bývania.
4850.00 € s DPH Obec Beňadiková FORM-AT, s.r.o. 03.08.2020
29.07.2020 Odber a zhodnotenie odpadov: 17 01 01 - betón; 17 02 01 - tehly 17 03 02 - bitumenové zmesi a iné ako uvedné v 17 03 01; 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 . Cena za 1 t odpadu č.17 01 01, 17 02 01 a 17 03 02 je 4,20 € s DPH. Cena za 1 t odpadu č.17 09 04 je 9,00 € s DPH
R 2020/32
0.00 € s DPH Obec Beňadiková ISO & spol, s.r.o. 28.07.2020
20.07.2020 Nájom hrobového miesta č.A/167 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňdikovej
ZML.2020/0019
3.00 €/rok s DPH Ľudmila Uličná Obec Beňadiková 13.07.2020
10.07.2020 Nájom hrobového miesta č.B/43 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0015
1.50 €/rok s DPH Ľudovít Šimček Obec Beňadiková 06.06.2020
09.07.2020 Nájom hrobového miesta č. B/44 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0016
3.00 €/rok s DPH Roman Perašín Obec Beňadiková 08.07.2020
09.07.2020 Nájom hrobového miesta č. A/155 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0021
1.50 €/rok s DPH Jana Marková Obec Beňadiková 09.06.2020
26.06.2020 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 26.06.2020
18.06.2020 Nájom hrobového miesta B/7(jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0011
1.50 €/rok s DPH Dušan Nosický Obec Beňadiková 13.06.2020
16.06.2020 Nájom hrobového miesta A/151(jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0017
1.50 €/rok s DPH Anna Šimčeková Obec Beňadiková 16.06.2020
16.06.2020 Nájom hrobového miesta B/66(dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0013
3.00 €/rok s DPH Želmíra Zawiszová Obec Beňadiková 16.06.2020
11.06.2020 Nájom hrobového miesta A/192 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0022
3.00 €/rok s DPH Iveta Furťová Obec Beňadiková 10.06.2020
03.06.2020 Nájom hrobového miesta A/183 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0007
1.50 €/rok s DPH JUDr. Mária Szentiványová Obec Beňadiková 18.05.2020
Zobrazených 46 - 60 z celkových 386.
1 2 4 6 7 8 9 25 26