Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.04.2020 Zmena a doplnenie ZoD v rozsahu: - Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii. -Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súviasiacej s realizáciou diel kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku objednávateľom.
0.00 € s DPH Obec Beňadiková SPORT SERVICE, s.r.o. 06.04.2020
01.04.2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR na zabezbečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odborenú prípravu DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
1420 414
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 01.04.2020
24.02.2020 Poskytnutie Dotácie na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2020“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace január 2020 – jún 2020
Dot.01_2020
336.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 20.02.2020
04.02.2020 Zmena o doplnok Zmluvy o dielo V prílohe č.1 Zmluvy: technická špecifikácia - sa mení položka "káblové vedenie" a nahrádza sa ekvivalentým zariadením. (Modifikácia zariadenia je prílohou č. 1 dodatku)
0.00 € s DPH Obec Beňadiková MK alarm, s.r.o. 04.02.2020
03.02.2020 Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa (Stavebný úrad na Spoločnom obecnom úrade v Liptovskom Jáne pre oblasť územného rozhodovania a stavebného poriadku) podľa §34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Liptovský Ján 31.12.2019
28.01.2020 Poistenie Kamerového systému proti združenému živlu, odcudzeniu a vandalizmu
4419011959
555.80 €/rok s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 26.01.2020
13.01.2020 Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave na linke 505410 Liptovský Mikuláš-Beňadiková-Liptovský Ondrej-Jakubovany-Konská cez soboty, nedele a sviatky
133/LMK/2019
33.19 € bez DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 13.01.2020
07.01.2020 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 20.12.2019
18.12.2019 Zriadenie Spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č.416/2001 Z.z. a prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku: a) Územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona do pôsobnosti účastníkov zmluvy vrátane činností podľa §57 stavebného zákona. b) Pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. c) Vodných stavieb v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
1400.00 €/rok s DPH Obec Beňadiková Obec Liptovský Ján 18.12.2019
12.12.2019 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 vo výške 19,- Eur/kalendárny mesiac/dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 12.12.2019
02.12.2019 Realizácia prác: "Multifunkčné ihrisko Beňadiková"
56988.42 € s DPH Obec Beňadiková SPORT SERVICE, s.r.o. 25.11.2019
21.11.2019 Rozšírenie redakčného systému - modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“ dostupnej na portáli https://cuet.slovensko.sk/ spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ďalej len „NASES“), a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa. Cena za rozšírenie modulu úradnej tabule podľa tejto zmluvy je 690,- Eur bez DPH. Cena za zabezpečenie správy dokumentov na CUET na 1 rok je 225,- Eur bez DPH („ročný poplatok“).
CUET-30-11-2019 SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 21.11.2019
21.11.2019 Úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri využívaní Služieb.
ZS-30-11-2019-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 21.11.2019
20.11.2019 Dotácia na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods.12 písm.d) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2019“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace september 2019 – december 2019
Dot.03/2019
196.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 18.11.2019
19.11.2019 Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov. Cena je určená v súlade s cenovou ponukou č.95_20190618 zo dňa 18.6.2019 pre DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska. Obec si vybrala spôsob úhrady jednorázový poplatok za 4 roky (viď objednávka č.47_2019 zo dňa 27.8.2019)
201914138
100.80 € s DPH Obec Beňadiková Disig, a.s. 29.10.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 375.
1 2 3 5 7 8 9 24 25