Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.02.2021 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o audítoroch“) a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné obdobie roku 2020. Preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Preverenie súladu výročnej správy zostavenej za rok 2020 s účtovnou závierkou zostavenej k 31.12.2020.
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Mária Huštáková, Licencia SKAU, Ev.č. 0770 09.02.2021
07.01.2021 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zánonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 18.12.2020
07.01.2021 Výpožička dočasne prebytočného hnuteľnoho majetku štátu v správe Ministerstva vnútra SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky kategória: O2; značka: KOVOFLEX; Obchodný názov: KF-T-2; typ/variant/verzia: K2/03H/1000TB
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 25.11.2020
18.12.2020 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková na „Organizovanie majstrovských futbalových zápasov v roku 2020“
Dot. 02/2020
2100.00 € s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 18.12.2020
16.12.2020 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.01.2021 do 30.06.2021
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 16.12.2020
15.12.2020 Poskytnutie termínovaného úveru na účel: Refundácia balónovej splátky úveru č. 321925 poskytnutého na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 32/192/05 zo dňa 06.12.2005
32_008_20
17673.10 € s DPH Prima banka Slovensko a.s. Obec Beňadiková 15.12.2020
10.11.2020 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
2020/128/1044
6922.00 € s DPH Ministerstvo financií SR Obec Beňadiková 05.11.2020
04.11.2020 Manažment projektu (Žiadosť o dotáciu z Envirofondu pre Oblasť C1 Triedený zber komunálneho odpadu v roku 2021)
1300.00 € bez DPH Obec Beňadiková LOBEN, s.r.o. 04.11.2020
04.11.2020 Úprava Článku II. Odmena, - nové znenie bodu č.1
165.00 €/rok bez DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 04.11.2020
23.09.2020 Sprevádzkovanie a prevádzka mobilnej aplikácie V OBRAZE. Cena za sprevádzkovanie aplikácie a dátového zdroja je 560,- + DPH. Cena za zabezpečenie prevádzky aplikácie a dátového zdroja a licenčný poplatok za používanie na 12 mesiacov je 170,- Eur + DPH
MA-20-09-2020-SK
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Galileo Corporation s.r.o. 23.09.2020
03.09.2020 Zmena čláku III Zmluvy o poskytovaní dohľadu nad pracovnými podmienkami zo dňa 25.1.2018
15.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Mgr. Róbert Čecho 28.08.2020
25.08.2020 Nájom obecného bytu č.2 v polyfunkčnom bytovom dome súpisné číslo 68
200.00 €/mesiac s DPH Lukáš Záborský a Viktória Záborská Obec Beňadiková 25.08.2020
20.08.2020 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 podľa zák. 431/2002 Z.z. o účtovníctve vznp. a overenie výročnej správy za rok 2019 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
950.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Pavel Fianta, štatutárny audítor, licencia SKAU č.445 15.08.2020
11.08.2020 Nájom hrobového miesta č. A/134 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0006
1.50 €/rok s DPH Ivana Soukupová Obec Beňadiková 11.07.2020
04.08.2020 Prenájom – stavby – Šatne súp.č. 105 postavenej na pozemku parc.č. KN-C č.50/4, a taktiež priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 50/1, ostatné plochy o výmere 7711 m2, KN-C 50/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, KN-C 50/5, orná pôda v časti prechodu k parcele KN-C 50/1
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 04.08.2020
Zobrazených 61 - 75 z celkových 414.
1 2 3 5 7 8 9 27 28