Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.01.2019 Poskytovanie služieb, ktoré je možné vykonať pomocou vysokozdvižného vozidla (elektromontážne práce na miestnom rozhlase a verejnom osvetlení, pri kultúrnych podujatiach, údržbe obecných budov, orezávanie konárov pri elektrickom vedení, montáž a demontáž vianočnej a veľkonočnej dekorácie) cena za prenájom plošiny 25 €/1 hod. vrátane DPH, cena za prácu pilčíka 17 €/1 hod. vrátane DPH, cena za elektrom.práce a ostatné práce 12 €/1 hod. vrátane DPH, cena za príjazdové km 0,90 €/1 km vrátane DPH
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Roman Straka 08.01.2019
08.01.2019 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 17.12.2018
29.11.2018 Zriadenie vecného bremena in rem spočívajúceho v práve prechodu peši, prejazdu motorovými vozidlami, dopravnými vozidlami a technickými zariadeniami cez pozemky parč.č. KN-C 50/2 , KN-C 55/4 ,
1.00 € s DPH Igor Zlejší Obec Beňadiková 29.11.2018
26.11.2018 Prenájom obecného bytu č.6 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp.č.68
200.00 €/mesiac s DPH Dávid Zawisza a Janka Zawiszová Obec Beňadiková 26.11.2018
26.11.2018 Skončenie prenájmu obecného bytu č.6 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp.č.68
0.00 € s DPH Anton Strcula a Michaela Bistiaková Obec Beňadiková 26.11.2018
21.11.2018 Úprava práv a povinností pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec resp. dobrovoľnícej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ
18/22/012/39
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 19.11.2018
19.11.2018 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 podľa zák. č.431/20002 Z.z. o účtovníctve a overenie výročnej správy za rok 2017 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve
700.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing. Pavel Fianta, štatutárny audítor, licencia SKAU č.445 16.11.2018
06.11.2018 Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave na linke Liptovský Mikuláš-Beňadiková-Liptovský Ondrej-Jakubovany-Konská cez soboty, nedele a sviatky
115/LM/2018
33.19 € bez DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 06.11.2018
05.11.2018 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2018 za mesiace september 2018 - december 2018
Dot. 03/2018
77.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 26.10.2018
23.10.2018 Úprava Článku II.Odmena bod č.1 (nové znenie bodu)
150.00 €/rok bez DPH Obec Beňadiková TENDERnet s.r.o. 23.10.2018
08.10.2018 Úprava Článku 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, odst.2.1 (nové znenie) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130001
Dodat.1_072ZA130001
0.00 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 24.09.2018
26.09.2018 Realizácia menších obecných služieb podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej
18/22/010/11
0.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Beňadiková 26.09.2018
18.09.2018 Nájom hrobového miesta č.B/108 na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2018_0011
1.50 €/rok s DPH Ladislav Marko Obec Beňadiková 17.09.2018
18.09.2018 Poskytovanie verejných služieb O2 Fér na faktúru tel.č. +421948655690
1001572606
0.00 € s DPH Obec Beňadiková O2 Slovakia s.r.o. 17.09.2018
24.08.2018 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018 vo výške 19,- Eur/kalendárny mesiac/dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 24.08.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 348.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 23 24