Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.05.2020 Nájom hrobového miesta č. B/33 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0024
1.50 €/rok s DPH Jozef Zlejší Obec Beňadiková 15.05.2020
19.05.2020 Nájom hrobového miesta č. B/80 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0001
1.50 €/rok s DPH Marian Marko Obec Beňadiková 15.05.2020
19.05.2020 Nájom hrobového miesta č. B/110 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0009
1.50 €/rok s DPH Marian Marko Obec Beňadiková 05.05.2020
19.05.2020 Nájom hrobového miesta č. B/15 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0014
3.00 €/rok s DPH Tatiana Kopčanová Obec Beňadiková 14.05.2020
13.05.2020 Špecifikácia odberných miest pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody k zmluve č.20152019
Priloha 20152019
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 13.05.2020
13.05.2020 Nájom hrobového miesta č. B/113 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0004
1.50 €/rok s DPH Tibor Pleva Obec Beňadiková 13.05.2020
13.05.2020 Nájom hrobového miesta č. B/112 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0003
1.50 €/rok s DPH Jozef Zlejší Obec Beňadiková 12.05.2020
13.05.2020 Nájom hrobového miesta č. B/114 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0005
1.50 €/rok s DPH Darina Maršáleková Obec Beňadiková 07.05.2020
05.05.2020 Nájom hrobového miesta č. A/156 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2020/0018
1.50 €/rok s DPH Anna Perašínová Obec Beňadiková 05.05.2020
06.04.2020 Zmena a doplnenie ZoD v rozsahu: - Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii. -Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súviasiacej s realizáciou diel kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku objednávateľom.
0.00 € s DPH Obec Beňadiková SPORT SERVICE, s.r.o. 06.04.2020
01.04.2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR na zabezbečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odborenú prípravu DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
1420 414
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 01.04.2020
24.02.2020 Poskytnutie Dotácie na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2020“ - §4a) VZN č. 1/2019“ - za mesiace január 2020 – jún 2020
Dot.01_2020
336.00 € s DPH Obec Beňadiková Centrum voľného času 20.02.2020
04.02.2020 Zmena o doplnok Zmluvy o dielo V prílohe č.1 Zmluvy: technická špecifikácia - sa mení položka "káblové vedenie" a nahrádza sa ekvivalentým zariadením. (Modifikácia zariadenia je prílohou č. 1 dodatku)
0.00 € s DPH Obec Beňadiková MK alarm, s.r.o. 04.02.2020
03.02.2020 Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa (Stavebný úrad na Spoločnom obecnom úrade v Liptovskom Jáne pre oblasť územného rozhodovania a stavebného poriadku) podľa §34 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Obec Liptovský Ján 31.12.2019
28.01.2020 Poistenie Kamerového systému proti združenému živlu, odcudzeniu a vandalizmu
4419011959
555.80 €/rok s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 26.01.2020
Zobrazených 91 - 105 z celkových 414.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 27 28