Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.04.2018 Pasportizácia cintorína v správe obce, zverejnenie údajov o hrobových miestach na portáli www.cintoríny.sk. Cena diela za odhadovaných 200 hrobových miest je 588,- Eur. Ak bude počet hrobových miest vyšší ako odhadovaný počet 200 hrobových miest cena za každé ďalšie hrobové miesto je 1,98 Eur
tz2018-04-04mg3
0.00 € s DPH Obec Beňadiková TOPSET Solutions s.r.o. 13.04.2018
26.03.2018 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá
148 352
1400.00 € s DPH Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Beňadiková 26.03.2018
26.03.2018 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Obci Beňadiková za účelom spolufinancovania výdavkov na realizáciu projektu "Rekonštrukcia chodníka v obci Beňadiková - vetva B"
072ZA130001
42210.02 € s DPH Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Beňadiková 19.03.2018
19.03.2018 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2018 za mesiace január 2018 - jún 2018
Dot. 01/2018
252.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 12.03.2018
26.01.2018 Poskytovanie dohľadu nad pracovnými podmienkami podľa § 30a ods.4 písm. c) a § 30d ods.1 písm. a, b, c, d, e, f, g, h, i zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp.
10.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Mgr. Róbert Čecho 26.01.2018
24.01.2018 Poskytnutie formou združenia finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy Jakubovany na obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 24.01.2018
14.12.2017 Zmena Článku III. Ujednanie o cene Zmluvy o dielo uzatvorenej na zneškodnenie odpadov v súlade s § 536 Obchodného zákonníka
0.00 € s DPH Obec Beňadiková OZO a.s. 13.12.2017
30.11.2017 Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave na linke Liptovský Mikuláš-Beňadiková-Liptovský Ondrej-Jakubovany-Konská cez soboty, nedele a sviatky
157/LM/2017
33.19 €/mesiac bez DPH Obec Beňadiková ARRIVA Liorbus, a.s. 30.11.2017
29.11.2017 Zrušenie Zmluvy o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Pomocný anjel, n.o. 29.11.2017
28.11.2017 Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Beňadiková
97551.90 € s DPH Obec Beňadiková MK alarm, s.r.o. 27.11.2017
28.11.2017 Poskytnutie verejnej telefónnej služby - pevná linka (Biznis linka M), s dobou viazanosti 24 mesiacov
2028488025
19.99 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Slovak Telekom, a.s. 28.11.2017
23.11.2017 Striekačka (PS 12 *4.978448*) pre DHZO Beňadiková
1100.00 € s DPH Obec Beňadiková Dobrovoľný hasičský zbor Liptovský Trnovec 22.11.2017
16.11.2017 Poskytnutie finančnej dotácie na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Liptovský Mikuláš v roku 2017“ - §4a) VZN č. 3/2015“ – za mesiace september 2017 – december 2017
Dot. 04/2017
140.00 € s DPH Obec Beňadiková Mesto Liptovský Mikuláš 13.11.2017
15.11.2017 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt z Operačného programu Program rozvoja vidieka, príprava a realizácia verejného obstarávania - stavebné práce (zákazka z nízkou hodnotou)
UI 17-Z-012
1300.00 € s DPH Obec Beňadiková Ultima Invest, s.r.o. 15.11.2017
06.11.2017 Poistenie mobilného telefónu Hauwei P9 lite mini Dual Čierny
5200001734
2.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková 02 Slovakia, s.r.o. 03.11.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 306.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 20 21