Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.07.2021 Nájom hrobového miesta č. A/193 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0012
1.50 €/rok s DPH Ján Konvit Obec Beňadiková 01.07.2021
07.07.2021 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Beňadiková na „Organizovanie majstrovských futbalových stretnutí v roku 2021“
Dot. 01/2021
3400.00 € s DPH Obec Beňadiková Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková 07.07.2021
07.07.2021 Prenájom – stavby – Šatne súp.č. 105 postavenej na pozemku parc.č. KN-C č.50/4, a taktiež priľahlých pozemkov parc.č. KN-C 50/1, ostatné plochy o výmere 7711 m2 s výnimkou časti pod vybudovaným Multifunkčným ihriskom, KN-C 50/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2, KN-C 50/5, orná pôda v časti prechodu k parcele KN-C 50/1
1.00 €/rok s DPH Telovýchovná jednota Sokol Beňadiková Obec Beňadiková 07.07.2021
30.06.2021 Poistenie Multifunkčného ihriska v Beňadikovej proti združenému živlu, odcudzeniu a vandalizmu
4419014924
200.03 €/rok s DPH Obec Beňadiková KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.; Vienna Insurance Group 30.06.2021
25.06.2021 Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) na prevádzku Materskej školy, Jakubovany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubovany podľa počtu detí s trvalým pobytom v obci Beňadiková vo výške 19,- € na kalendárny mesiac a jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Beňadiková v období od 01.09.2021 do 31.12.2021
19.00 €/mesiac s DPH Obec Beňadiková Obec Jakubovany 25.06.2021
22.06.2021 Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť - pozemok parc.č. C-KN 27/7 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu pešo ako aj dopravnými prostriedkami v prospech BENEDEX KISELY, s.r.o.
0.00 € s DPH BENEDEX KISELY, s.r.o. Obec Beňadiková 22.06.2021
22.06.2021 Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť - pozemok parc.č. C-KN 27/8 v k.ú. Beňadiková v plnom rozsahu pešo ako aj dopravnými prostriedkami v prospech Obec Beňadiková
0.00 € s DPH Obec Beňadiková BENEDEX KISELY, s.r.o. 22.06.2021
22.06.2021 Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov katalógové číslo 20 01 08, ktoré vznikli na území obce, za cenu 18,- Eur + DPH za 1 kontajner v objeme 120 litrov / 1 vývoz
18.00 € bez DPH Obec Beňadiková OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o. 16.06.2021
15.06.2021 Nájom hrobového miesta č. A/169 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0011
3.00 €/rok s DPH Zdeno Uličný Obec Beňadiková 15.06.2021
14.06.2021 Nájom hrobového miesta č. B/31 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0006
1.50 €/rok s DPH Vladimír Mihok Obec Beňadiková 14.06.2021
11.06.2021 Nájom hrobového miesta č. B/115 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0013
3.00 €/rok s DPH Anna Pipišová Obec Beňadiková 11.06.2021
11.06.2021 Nájom hrobového miesta č. A/168 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0009
3.00 €/rok s DPH Veronika Zlejšiová Obec Beňadiková 11.06.2021
08.06.2021 Nájom hrobového miesta č. A/172 (dvojhrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0008
3.00 €/rok s DPH Anna Taragelová Obec Beňadiková 08.06.2021
03.06.2021 Nájom hrobového miesta č. A/135 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0007
1.50 €/rok s DPH Jaroslava Janeková Obec Beňadiková 02.06.2021
03.06.2021 Nájom hrobového miesta č. A/161 (jednohrob) na hlavnom cintoríne v Beňadikovej
ZML.2021/0010
1.50 €/rok s DPH Mária Bieliková Obec Beňadiková 03.06.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 414.
1 3 5 6 7 8 9 27 28