Obec Beňadiková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.01.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie v období od 02.01.2013 do 01.01.2014
5190004763
9.75 € s DPH Obec Beňadiková Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 01.01.2013
10.12.2012 Zámena novovytvoreného obecného pozemku parc.č. C-KN 226/13 za novovytvorený pozemok vo vlastníctve Ing.Jaroslava Fica parc.č. C-KN 225/7
0.00 € s DPH Ing.Jaroslav Fic Obec Beňadiková 10.12.2012
03.12.2012 Predaj obecného hnuteľného majetku-Čističky odpadových vôd BCTS 1 s nadstavcom a poklopom výrobcu EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, ktorá bola zabudovaná na pozemku parc.č. KN-C 27/7 v k.ú. Beňadiková
300.00 € s DPH Milan Macek Obec Beňadiková 03.12.2012
03.12.2012 Zhotovenie diela "Detské ihrisko v Beňadikovej": realizácia verejného detského ihriska vrátane dopadových plôch, dodanie a montáž lavičiek a odpadkového koša, konečná úprava priestoru detského ihriska zrovnaním terénu a zatrávnením
16491.60 € s DPH Obec Beňadiková SPORT SERVICE, s.r.o. 26.11.2012
16.11.2012 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie_Obecný úrad
315079
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.11.2012
16.11.2012 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie_Kultúrny dom
652002
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.11.2012
14.11.2012 Inzercia obce Beňadiková na webovej stranke www.neoslovakia.sk "Cestovanie po Slovensku"
3666
62.00 € s DPH Obec Beňadiková NEO Slovakia, s.r.o. 14.11.2012
13.11.2012 Overenie (audit) ročnej účtovnej závierky obce a súladu ekonomických údajov uvedených vo Výročnej správe s ročnou účtovnou závierkou v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.
600.00 € s DPH Obec Beňadiková Ing.Anna Klimčíková, nezávislý adítor, licencia SKAU č.484 13.11.2012
26.09.2012 Dodávka, umiestnenie, starostlivosť a pravidelné vyprázdňovanie zbernej nádoby na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil v obci Beňadiková
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Pomocný anjel, n.o. 26.09.2012
03.09.2012 Vykonanie odbornej praxe Aleny Kabzanovej, žiačky 4.ročníka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, v stanovenom rozsahu a náplni
0.00 € s DPH Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši Obec Beňadiková 03.09.2012
09.08.2012 Bezodplatný prevod-dar 2/5 podielu pozemku parc.c.KN-C 81/1
0.00 € s DPH Obec Beňadiková Anna Pipišová 09.08.2012
02.08.2012 Vyznačenie cykloturistickej trasy CTT Liptovský Ondrej–Beňadiková–Jamník
ZOD 02_2012
704.72 € s DPH Obec Beňadiková Ing.Tomáš Štreit Z DESIGN 02.08.2012
24.07.2012 Prenájom časti obecného pozemku parc.č. C-KN 108/1 stavebníkovi splaškovej kanalizacie v obci na dobu určitú_4 mesiace
02_2012
2500.00 € s DPH VODOHOSPODÁRSKE STAVBY-ekologický podnik, a.s. Obec Beňadiková 23.07.2012
28.06.2012 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
257/§52/2012/NP V-2
155.40 € s DPH Obec Beňadiková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 27.06.2012
28.06.2012 Nájom objektu Sociálneho zariadenia na obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2013
1353.96 € s DPH Dušan Bocko Obec Beňadiková 28.06.2012
Zobrazených 391 - 405 z celkových 414.
1 2 20 21 22 23 24 25 27