Obec Beňadiková

Zmluva

Zmluva o zriadení Spoločného obec.úradu územ.rozhodovania a staveb.poriadku Ulica Jána Kalinčiaka č.39/3,032 03 L.Ján

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Beňadiková

Adresa objednávateľa: č. 17, 03204 Beňadiková

IČO objednávateľa: 00315079

Názov dodávateľa: Obec Liptovský Ján

Adresa dodávateľa: Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03 Liptovský Ján

IČO dodávateľa: 00315486

Predmet zmluvy: Zriadenie Spoločného obecného úradu na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č.416/2001 Z.z. a prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku: a) Územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona do pôsobnosti účastníkov zmluvy vrátane činností podľa §57 stavebného zákona. b) Pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. c) Vodných stavieb v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena: 1400.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.12.2019

Datum zverejnenia: 18.12.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o zriadeni SOcU uzemneho rozhodovania a stavebneho poriadku Liptovsky Jan.pdf ( veľkosť: 406,6 KB, aktualizované: Streda 18. December 2019 19:03 )